Lur berri eta zaharrak euskararen mendebaldeko mugan

Campijo herrixka udalerriaren ipar-mendebaldean dago, Santa Koloma herritik hurbil, eta Burgoseko Aiegako kontzejuarekin muga egiten du, Artza eta San Pelayo herriekin hain zuzen. Santa Koloma ez bezala, Campijo beti izan da Artziniegako uriaren parte, seguruenik bertatik pasatzen zelako Balmasedarako bidea eta uriak leku horren kontrola bermatu nahi zuelako. Gaurkoan ez gara horretan sartuko, eta inguru eder horretako leku-izenei erreparatuko diegu, gaurdaino erdi ostenduta egon diren bi toponimo bereziri, zehazki.

Lehenengo eta behin, nabarmendu behar da herriaren izenak, ondoko herriarenak ez bezala, jatorri erromaniko argia duela: latinezko campellu berbatik dator (landa txikia), eta gaztelaniaren eboluzio ohikoa du. Campijo herri txikia da azalera aldetik, inbentario toponimikoa ez da oso zabala (toponimia historikoa ez dago behar bezala bildua ez aztertua) eta, espero zitekeenez, leku-izen gehienak gaztelaniazkoak dira.

Alde horretatik, Henrike Knörr irakasleak aipamen bat egin zion artikulu batean Campijori, Aiaraldeko herri erromantzedunen erakusgarri gisa, Erretes Tudelarekin batera. Baina Knörrek berak ondo zioen bezala, osteko ikerketek argitu beharko zuten inguruko historia linguistikoa; horretara jarri eta lehenengo begiradan antzematen dugu badirela Campijo eta inguruan euskal jatorria izan dezaketen izen batzuk (La Buzarra, Ubarriga, Azoga) eta toponimo mistoren bat (Sogarai). Esan bezala, haietako biri helduko diegu, itxuraz ez dirudien arren, elkarrekin zerikusia dutelako: La Buzarra eta Ubárriga.

mapa_campijo

 

· La Buzarra izenari dagokionez, ikusi eta berehala susmagarria da artikulu tankerako “la” hori, “buzarra” berba ez delako ezer gaztelaniaz. Pentsatzekoa da, beraz, euskarazko izen baten berrinterpretazioa dela, euskara galdu den lekuetan sarri geratzen delako fenomeno hori (Trapagako Larraineta>La Reineta bihurtzen den bezala).

Hori frogatzeko nahikoa dugu 1910eko lur-sailen zerrenda bat ikustea, bertan Lauzarra agertzen delako. Eta apur bat lehenago, 1886an, Luzarra. Forma horren lehenengo testigantza 1569an aurkitu dugu,  Bizkaiko Foru Artxiboan dagoen agiri batean; lursail bat erosteko agiri bat da eta zera dio: “un pedaço de eredad de pan llebar donde dizen el páramo de luzarra que es jurisdiccion de la villa de arciniega“.

24131764_10215333980931589_305504543659836324_o

Esangura argia da, “lur zaharra”, gaztelaniaz la rotura vieja izango zena. Eta toponimoaren itxuraldaketaren bikaera-bidea hau da: Luzarra > La Uzarra > La Buzarra

· Ubarriga toponimoa horrela jaso dugu ahoz zein idatziz (Artziniegako mapa toponimikoak Ubariga dakar baina akats bat da), eta itxurak ere salatzen du hor atzean euskarak behar duela egon. Baina zer demontre da? Badirudi “barri” osagaia egon daitekeela, eta beste pista bat azentuak ematen digu: Ubárriga ahoskatzen da, eta azentuazio proparoxitono (gaztelaniaz esdrújula) hori tipikoa da euskal toponimoetan eta azkenaurreko bokala desagertzea eragin dezake ahulago ahoskatzen delako. Horrenbestez, “ubarriaga” izango genuke.

Azkenik, hasierako “u” hori argitzeko bidea ondoan dugun Luzarra izenak ematen digu: horretan “zahar” badugu eta honetan “barri”, eta gainera hura “La uzarra” izan bazen sasoi batean, hau ere “La Ubárriga” izan zitekeen; eta hortaz, aurrerago Lubárriga eta, azkenik, Lubarriaga (lur+barri+aga). Ez daukagu jatorrizko formaren testigantza idatzirik, baina hipotesia linguistikoki argia da.

Elkarren ondoan eduki ditugu, beraz, denborak itxuraldatuta eta nork deskubritzeko zain, Luzarra eta Lubarriaga izeneko lekuak, alegia, gaztelaniazko la rotura vieja eta (donde) la rotura nueva. Batak bestea barik ez du zentzurik, eta, ondorioz, aldi berean sortutako toponimoak izan behar dira, beharbada XVI. mendean, lur berriak lantzeko beharrizanaren ondorioz.

Garrantzia ikuspegi linguistikoaren aldetik

Aurrekoetan esan dugun bezala, Artziniegako ingurua euskara eta erromantzearen arteko muga linguistikoan dago, eta udalerri barruan lerro horren alde batean edo bestean egondako herriak daude, hau da, euskaldunek eta erdaldunek populatutako lekuak elkarren ondoan, bai eta -seguruenik- euskaldunak eta erdaldunak/elebidunak batera Artziniegako hiribilduan, klase sozialaren arabera banatuta agian. Koldo Ulibarrik (2015) bere tesian azaldu zuen bezala, egoera konplexua da gure inguruan eta muga linguistikoa lausoa da, hainbat faktore tartean direla.

Egoera hori populazio-mugimendu zaharren ondorio izan liteke jatorriz (Joseba Abaitua irakasleak auzi horren gaineko planteamendu interesgarria egiten du bere lanetan Arabako Mendialdea eta Trebiñuri dagokionez, bai eta Isabel Echevarriak inguru horretako kontaktu baskoerromanikoaz), eta ondoren modu berezian garatuko zen bi hizkuntzen arteko elkarbizitza, hainbat mailatako eboluzio historikoa izan zuelarik.

Campijoko kasu honetan deigarria da euskarazko leku-izenak Gaztelako mugan bertan azaltzen direla, euskal geruza toponimiko zahar baten adierazle, historikoki euskararen mendebaldeko zabaltze maximoa markatzen duen lerroan bertan. Aztertzeke dugu euskal leku-izenik dagoen Aiegako kontzejuan (toponimo nagusiez gain), baina ematen du Campijo herriak Artziniegako hiriaren mendekoa izateak zerikusia izan lezakeela XVI. mendean populazio euskalduna izatearekin.

***************************************************************************

TIERRAS NUEVAS Y VIEJAS EN LA MUGA OCCIDENTAL DEL EUSKERA

El pequeño pueblo de Campijo se ubica al noroeste del municipio, cerca de Santa Coloma, y limitando con el concejo burgalés de Áyega, en concreto con lo pueblos de Arza y San Pelayo. A diferencia de Santa Coloma, Campijo siempre ha sido parte de la Villa de Artziniega, seguramente porque por allí pasaba el Camino Real a Balmaseda y la villa quería asegurarse el control de la zona. Pero no entraremos hoy en estos asuntos y nos centraremos en la toponimía de este bucólico lugar, y en concreto en dos nombres de lugar muy interesantes desde el punto de vista lingüístico que han estado medio ocultos hasta hoy.

En primer lugar, hay que subrayar que el nombre del pueblo -a diferencia del del pueblo contiguo, Arza- es claramente latino: viene de la palabra campellu (campo pequeño), y muestra una evolución fonética típicamente romance. Campijo es un pueblo pequeño en extensión, y por tanto su inventario toponímico no es muy extenso (la toponimia histórica no está recogida de manera exhaustiva); como es de esperar, la mayoría de los nombres son castellanos.

En este sentido, el profesor Henrike Knörr hizo una mención a Campijo en un uso de sus artículos, poniéndolo como ejemplo de los pueblo ayaleses “romanzados”, junto con Retes de Tudela. Pero como bien decía Knörr, estudios posteriores deberían lanzar luz sobre la historia lingüística estas áreas. Pues bien, nos pusimos a ello y ya en un primer vistazo vimos que en campijo y el entorno existían topónimos que podían tener origen vasco (Azoga, la Buzarra, Ubarriga) o algún topónimo mixto (Sogarai). Por tanto, el panorama ya difería del de Retes.

Como hemos dicho, nos centraremos en dos de ellos, dos lugares ubicados uno junto al otro, que pese a que aparentemente no guardan relación lingüística, la tienen y mucha: La Buzarra y Ubárriga.

mapa_campijo

· Respecto al topónimo La Buzarra, ese artículo “la” despierta sospechas desde el inicio porque la palabra “buzarra” no significa nada en castellano. Es lógico pensar, por tanto, que se trata de reinterpretación de un nombre en euskera, fenómeno muy habitual en lugares donde se ha perdido la lengua vasca (es conocido el ejemplo de Larraineta>La Reineta en Trapaga-La Arboleda).

Para comprobarlo en suficiente con observar una lista de heredades de 1910, donde aparece “Lauzarra”. Y solo unas décadas antes, encontramos la forma Luzarra, que es la original, ya que la obervamos en un documento de 1596 que se conserva en el Archivo Histórico de Bizkaia. Se trata de un documento de compra de una heredad que dice: “un pedaço de eredad de pan llebar donde dizen el páramo de luzarra que es jurisdiccion de la villa de arciniega”.

24131764_10215333980931589_305504543659836324_o

El significado es claro, “lur zaharra”, lo que en castellano sería “la rotura vieja”- La evolución del topónimo en castellano hasta su desfiguración es la siguiente: Luzarra > La Uzarra > La Buzarra.

· El topónimo Ubarriga lo hemos recogido así tanto de manera oral como escrita (la forma “Ubariga” que aparece en el mapa toponímico de Artziniega es un error), y su aspecto delata que detrás de este nombre debe de estar el euskera. ¿Pero qué es exactamente? Parece que puede estar el adjetivo “barri” (nuevo), y otra pista nos la da la acentuación de la palabra: se pronuncia Ubárriga, y esta acentuación esdrújula típica en los topónimos vascos suele provocar la caída de la anteúltima vocal por una relajación en su pronunciación. Así pues, tendríamos “Ubarriaga”.

Finalmente, la pista para aclarar la primera parte del nombre nos la da el topónimo contiguo: Luzarra. Si en aquel teníamos el adjetivo “zahar” y en este tenemos “barri”, y si además aquel fue durante un tiempo “la uzarra”, este pudo ser también “la ubárriga”, y por tanto antes pudo ser “lubárriga” y, en origen, Lubarriaga. No tenemos testimonio escrito aun de esta forma original, pero la hipótesis es lingüísticamente muy clara y no creemos equivocarnos.

Hemos tenido por tanto uno junto al otro, desfigurados por el tiempo y a la espera de ser descubiertos, dos lugares denominados Luzarra y Lubarriaga, es decir, la rotura vieja y la rotura nueva. Son nombres complementarios, es decir, que no tienen sentido uno sin el otro, por lo que se debe tratar de topónimos surgidos al mismo tiempo, probablemente en el siglo XV o XVI. para denominar dos tierras de cultivo al ganar la más reciente (Lubarriaga) al monte.

Importancia desde el punto de vista lingüístico

Como hemos dicho en ocasiones anteriores, el entorno de Artziniega se ubica en el límite lingüístico entre el euskera y el castellano, y dentro del propio municipio hay pueblos a un lado y otro de esa línea, es decir, lugares poblados por euskaldunes y por personas de habla romance muy cerca unos de otros, y también seguramente conviviendo en la propia Villa de Artziniega, tal vez según una distinción social. El límite entre ambos espacios lingüísticos parece que tampoco debemos tomarlo como algo estable y estanco, sino como una frontera que fue probablemente permeable y que dio lugar a situaciones diversas. Como explica Koldo Ulibarri en su tesis doctoral (2105), la situación es compleja y diversos factores influyen en la situación lingüística de la zona.

Esta situación puede tener origen en poblamiento y movimientos humanos antiguos, con una evolución posterior de convivencia entre ambas lenguas cuyos detalles están por investigar. El profesor Joseba Abaitua realiza un planteamiento interesante en este sentido en sus estudios sobre la Montaña Alavesa y Treviño, así como la Isabel Echevarria en cuanto al contacto vasco-románico en esa zona.

En este caso concreto de Campijo es llamativo que los topónimos vascos aparecen en la frontera con Castilla, mostrándonos un estrato toponímico vasco antiguo en la misma línea que marca la máxima expansión de la lengua vasca en su parte occidental. Está por estudiar la presencia de nombres vascos en el concejo menés de Áyega (más allá de topónimos mayores como Arza o tal vez Orrantia), pero parece que la pertenencia de Campijo a la Villa de Artziniega puediera tener que ver con la existencia de población euskaldun en el siglo XVI.

luzarra
Lubarriaga eta Luzarra toponimoen kokapena gaur egun

luzarra1945

Bibliografia:

  •  Koldo Ulibarri Orueta (2015) Dotrinazko Sermoitegia: galduriko hizkerak eta dialektologia historikoa. Doktorego tesia. Zuzendaria: Blanca Urgell Lázaro.
  • Abaitua Odriozala, Joseba; Echevarria, Isabel (2013). Hacia una cronología del contacto vascorrománico a la luz de la toponimia treviñesa. Oihenart 28.
  • Henrike Knörr Borràs (2004), El euskera en tierras del romance: Rioja Alavesa, La Rioja, Burgos, Encartaciones. Huarte de San Juan. Filología y Didáctica de la Lengua, 10
  • Bizkaiko Foru Artxibo Historikoa.
  • Arabako Elizbarrutiaren Artxiboa

Enkarterriko ustezko azken euskaldun zaharraz

(En castellano al final)

Enkartazioen euskalduntasuna aspalditik izan da ikerketa eta -batez ere- eztabaida iturri. Oro har, gaiaz jardun duten guztiak bat datoz esatean eskualdean bi gune linguistiko historiko daudela: ekialdea, non ez zen euskararen arrasto historikorik izango, eta  mendebaldea, Aiaraldeko eta Uribeko Merindadeko mugan, non nahiko berandura arte iraun zuen euskarak bizirik, gutxi gorabehera XIX. mendera arte. Horren harira, bada hor zehar datu bat, Wikpedian ere jasota dagoena, esaten duena Enkarterriko azken euskaldun zaharrak Simona Unanue ei zuela izena, Gordexolako Idubaltza baserrian bizi izan zela, eta 1850 inguruan hil zela.

Ez dakigu zehazki datu hori nondik atera den –susmatzen dugu Txomin Etxebarriaren lanen batetik- baina deigarria da hain zehatz ematea izena eta bizilekua eta, ostera, bestelako informaziorik ez gehitzea. Seguruenik ahoz jasotako aipamena da eta ez du atzean bestelako ikerketa-lanik.

Kontua da duela egun gutxi, Artziniegako Lafraguatarren genealogian arakatzen gabiltzala, horregaz zerikusia izan zezakeen zerbait hasi ginela susmatzen eta, kasualitatez, lafraguatarrak Simona Unanue misteriotsuagaz lotu genituen. Familiaren genealogia ikusita, Unanue abizena ageri da ez oso aspaldi: Mateo, Teresa eta gainerako neba-arreben hirugarren abizena da, euren aita Cosme Lafragua Unanue zelako, eta amama Agapita Unanue Laburu (1888), biak ere Gordexolan jaioak. Eta urrats bat atzerago joanda besterik ez, hor topatzen dugu Simona izeneko birramama bat. Baina Simonaren abizena ez zen Unanue, Laburu baizik; hori bai, Ignacio Unanue Azpillaga izeneko gizon baten emaztea zen. Abizenak eta datak ez datoz guztiz bat, baina arrastoa oso agerikoa zen.

Gordexolako Unanuetarrak

Agapita Unanueren ama, Simona Laburu Urquijo Zuhatzan jaio zen 1864an, eta 1888an ezkondu zen Gordexolan, Sandamendiko San Juan elizan, Ignacio Unanue Azpillagagaz. Ignacio Gordexolan jaioa zen, 1865an, baina bi abizen horiek gipuzkoar itxura erabatekoa dute, eta hala dira; Mateo Lafraguak berak ere esan digu beren birraitaitaren Ignacioren partetik gipuzkoarrak zirela (“Azpeitia aldekoak”, bere esanetan). Ez da oso oker ibili Mateo, zeren Ignacioren aita –Francisco Unanue Urbieta- Zestoakoa zen, 1815ean jaioa; Gordexolara joan zen bizitzera eta bertan 1841ean María Ignacia Azpillaga Inchaurrondogaz ezkondu zen. Beste bi abizen gipuzkoar. Izan ere, María Ignacia Gordexolan jaioa zen arren, gurasoak Azkoiti eta Berastegikoak zituen. Jatorriak eta hizkuntzak zerikusirik izango zuten ezkontza horretan? Ez da baztertzekoa.

Aldiz, Simona Laburu Zuhatzakoa zen, eta arbaso guztiak Aiaraldeko inguru horietakoak zituen (Okondo, Aiara…). Bera da familia horretan XIX. mende osoan Simona izena duen bakarra, eta nahiz eta unanuetarra ez den eta 1850 baino askoz geroago hil zen , “azken euskaldun” horren erreferentziara gehien hurbiltzen gaituen pertsona da. Baina bada izenaz gain beste datu bat: Idubaltza baserrian bizi zela. Eta hori konprobatu dugu nahikoa datu zehatza dela.

Idubaltzako etxeak

Idubaltza baserria (Idubalza, Dubalza, Duybalza eta Odeibalza formak dokumentatzen dira, beharbada idoi baltzatik) Sandamendiko kuadrillan dago, Aiara eta Okondoko mugetan bertan eta Iratzagorriatik nahikoa hurbil. Lantenoko mugarria, esaterako, etxetik 50 metrora dago. XX. mendera arte Gordexolako puntu populatu garaiena zen, ia 600 metroko altueran. Gutxienez XIV. mendetik bizi izan da bertan jendea, Gordexolako apeo zaharretan ikusi daitekeenez. 1406ko apeoan esaten da etxe batzuk Gordexolakoak zirela eta beste batzuk Aiarakoak.

Gaur egun 1970 arte zutunik egondako etxe baten eta zenbait eraikinen hondarrak baino ez dira geratzen.

FHD0176
Idubaltza baserria 2017an

Dakigunaren arabera, Francisco Unanue eta María Ignacia Azpillaga nekazariak ziren eta Idubaltzako etxean bizi izan ziren. Logikoa denez, biak kanpokoak izanda, ez ziren etxearen jabeak, errentariak ziren, eta hala ikusten dugu zelan 1869an epaiketa bat dagoen Gordexolako bake epaitegian Francisco Unanuek ez ziolako errenta ordaintzen Segunda Echezarreta jabeari. Dena dela, badirudi bere semeak erosi egingo zuela etxea, gaur egun Lafraguatarrena delako lursaila. Bertan jaio ziren beren 9 seme-alabak. Batzuk Sandamendin eta beste batzuk Iratzagorrian bataiatu zituzten.

Franciscoren semea Ignacio Unanue eta bere familia ere goialdeko auzo horretan bizi izan ziren, eta oso ulertzekoa da Zuhatzako Simona Laburugaz ezkondu izana, Aiarako herri hori, Okondo bezala, oso hurbil daukalako. Ignacio eta Simonaren seme-alabak ere Idubaltzan jaio ziren 1886 eta 1900 bitartean, eta denak bataiatu zituzten Sandamendiko San Juan Parrokian, lehenengo semea izan ezik, zeina amaren sorterrian bataiatuta dagoen.

Behin kokatuta Enkarterriko “azken euskaldun zaharraren” erreferentzia, heldu diezaiogun euskalduntasunaren auziari, izan ere, Mateo (1955) eta Ricardo Lafraguak (1946) esan digutenaren arabera, euren etxean beti esan izan da Agapita Unanue Laburu, haien amama, euskalduna zela. Ez daukate xehetasun gehiagorik horretaz, baina Ricardok gehiago ezagutu zuen eta dio “berbaren bat” eskapatzen zitzaiola. Posible da hori? Noraino izan zitekeen euskalduna XIX. mendearen amaieran inguru apartatu horretan jaiotako emakume bat? Gordexolara joandako gipuzkoar horiek gordeko zuten hizkuntza?

IMG-20171109-WA0001
Agapita Unanue Laburu

Gordexola eta inguruko egoera linguistikoa XIX. mendean

Eskura ditugun datu eta lekukotasunen arabera, badirudi XVIII. mendean zehar gauzatu zela Gordexolako haranaren erdalduntzea, eta mendearen amaieran auzo batzuetan baino ez zen gordeko.

Hala, 1794an, Arechederra izeneko abade batek Espainiako mapa egiten ari zen Tomás Lópezi Gordexolaren gaineko txosten bat bidali zion hau esanez: “Todos son de apellido vascongado, pero la lengua vascongada ay muy pocos que la entienden”.

Antonio de Truebak ere aipatzen du Gordexolaren euskalduntasuna:

« (…) y la misma [euskara] se conservaba a últimos del siglo pasado [XVIII] en las montañas de Galdames y Gordejuela»

Beraz, itxura guztien arabera, XIX. mende hasierarako gaztelaniaz mintzo ziren gordexolarrak, eta horren adibide da 1831an Iratzagorriako Antolín de Sarachaga ez dutela Plentzian onartzen boluntario karlisten instrukzioaren arduradun gisa euskaraz ez dakielako.

Edonola ere, egoera ez zen berdina izango Gordexolako bazter guztietan, eta pentsatzekoa da Okondo aldera dauden auzoetan euskarak luzaroago iraungo zuela, Izalde ibaiak zeharkatzen duen harana XIX. mendean zehar erdaldundu zelako. Hala, Federico Barrenengoak zera dio Jose Paulo Ullibarri euskal idazleak esandakoaz:

«En Oquendo, (….) según testimonio de Ullibarri, a fines del siglo XVIII había dos escuelas que enseñaban la lengua vasca, una en el valle de Unzá y otra en Okendojena. »

Okondon, beraz, arean gehiago iraun zuen euskarak bizirik, eta Ladislao de Velascok “Euskaros en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya” lanean dioenaren arabera, XIX. mende erdian-edo 300 euskaldun egongo ziren herrian (Barrenengoa 1988). Bonaparte Printzeak 1863ko mapan egoera hori gutxi gorabehera berretsi zuen, eta euskararen mendebaldeko muga Lezama, Luiaondo eta Okondogoienan ipini zuen.

Okondogoiena auzoan, hortaz, luzaroago eutsi zioten euskarari. Irene Hurtado Mendietak “El Gordejuela de antaño” liburuan bertako euskararen inguruan egiten duen azterlanean dakarren testigantza ere argigarria da horri dagokionez, izan ere, dio 1850 inguruan Okondogoienan jaiotako José Unzaga euskalduna zela, bai eta Laudioko Santa Luzia auzoko Petra Urkijogaz izan zituen lehenengo seme-alabak.  Paul Broca antropologoak, berriz, 1879an Okondo osoa jotzen du euskalduntzat. Gehiegizko baieztapena dirudi, baina Okondogoienatik kanpo izango ziren euskaldunak.

Simona Laburu eta Unanuetarrak euskararen harian 

Azaldu dugunez, ez da zuzena Enkarterriko azken euskaldun zaharra Simona Unanue izan zela eta 1850ean hil zela. Baina XIX. mendean zehar auzo garai horretan familia euskaldun bat bizi izana, ostera, nahiko posiblea da jasotako datuen argitan.

Alde batetik, kontuan izan behar dugu Francisco Unanue zestoarra gipuzkoar jatorriko beste pertsona bategaz ezkondu zela eta, leku apartatu batean bizi zirenez, familia artean hizkuntzari eutsiko ziotela seguruenik, ordurako Gordexolako harana erdaldundua zegoen arren. Seme-alabak inguru horretan euskaldun hazi izana oso litekeena da, familian bertan ere euskalduntasun horren kontzientzia gorde baita gaurdaino.

Simona Labururi dagokionean, ez daukagu datu zehatzik Zuhatzako XIX. mendeko egoera linguistikoaz. Simona 1864an jaio zen eta aurreko urtean Bonapartek euskararen eremu maximotik kanpo utzi zuen herria. Hala ere, gurasoak Okondoarrak zituen, eta bere aita Rafael Laburu Iñarritu, gainera, Okondogoienakoa zen, 1831. urtean jaioa eta hortaz, ezinbestean euskaldun. Baliteke Simonak etxean euskaraz ikasi eta, azken euskaldun horiek bezala galdu beharrean, Idubaltzako euskaldun “giputz” bategaz ezkontzeari esker gorde izana, eta are euren seme-alabei ere nolabait transmititu izana. 1888an jaiotako Agapita Unanue euskaraz jakitea (zenbateraino jakingo zuen ez dakigun arren) horren seinale da.

Horrebestez, ez zen izango gure Simona Enkarterriko azken euskaldun indigena, sortzez Aiararra zelako, eta unanuetarren euskalduntasunak ere ez gintuen Enkartazioetako jatorrizko euskarara eroango. Baina unanue-laburutarren historiak eta testigantzak balio izan digu egiaztatzeko Euskal Herriko mendebalde honetako euskararen haria Agapita Unanue Laburu andrearenganaino iritsi zela. Eta Agapita, Artziniegara astoz esnea saltzera etortzen zen neskatoa, 1963an hil zen, 83 urterekin.

FHD0186
Mateo eta Ricardo Lafraguarekin Idubaltzan

 

(.es)

TRAS LAS PISTA DE LA ÚLTIMA EUSKALDUN INDÍGENA ENCARTADA

La euskaldunidad de las Encartaciones ha sido desde siempre objeto de estudio y, sobre todo, de debate.  En general, quienes han abordado el tema coinciden en afirmar que existen dos zonas o espacios lingüísticos definidos dentro de la comarca: una zona occidental en la que no se constata presencia histórica de la lengua vasca, y otra oriental que limita con la Merindad de Uribe y la comarca de Ayala en la que su uso está atestiguado y en la que los último hablantes fallecieron en el siglo XIX. Circula un dato en este sentido, recogido también en Wikipedia, que dice que la última persona vascoparlante nativa de las Encartaciones se llamaba Simona Unanue, que vivía en el caserío Idubaltza de Gordexola, y que falleció en 1850.

No sabemos exactamente de dónde sale este dato –sospechamos que de algún trabajo de Txomin Etxebarria-, pero llama la atención que se dé con tanta exactitud el nombre y el domicilio y que no haya sin embargo, ningún detalle más. Se trata probablemente de una referencia oral sin mayor investigación acerca de ello.

El asunto es que hace poco, mientras curioseábamos en la genealogía de los Lafragua de Artziniega, comenzamos a sospechar de algo que podía tener relación con ello y, por casualidad, unimos a esa misteriosa Simona Unanue con la familia Lafragua. Y es que el apellido Unanue aparece no hace mucho tiempos en su árbol genealógico: Se trata de tercer apellido de Ricardo, Mateo, Teresa y el resto de hermanas, porque su padre era Cosme Lafragua Unanue y su abuela Agapita Unanue Laburu (1888), ambos naturales de Gordexola. Y solo un pasito más atrás, ahí encontramos a una bisabuela de nombre Simona. Pero el apellido de Simona no era Unanue, sino Laburu; Eso sí, estaba casada con un hombre llamado Ignacio Unanue Azpillaga. El apellido y las fechas no coinciden exactamente pero la pista era muy evidente como para no percatarse de que algo había.

Los Unanue de Gordexola

La Madre de Agapita Unanue, Simona Laburu Urquijo, nació en Zuaza en 1864, y se casó en 1888 en la iglesia de San Juan de Sandamendi (Gordexola) con Ignacio Unanue Azpillaga. Ignacio, por su parte, era gordojano, nacido en 1865, pero sus apellidos delatan un origen guipuzcoano; el propio Mateo Lafragua nos ha dicho que ellos saben que son guipuzcoanos, por parte de su bisabuelo Ignacio (“de la zona de Azpeitia”, según sus palabras). Y no se equivoca mucho Mateo, porque el padre de Ignacio, Francisco Unanue Urbieta, era de Zestoa. Allí nació en 1815, y pasó a vivir a Gordexola, donde se casó con María Ignacia Azpillaga Inchaurrondo. Otros dos apellidos claramente guipuzcoanos. Y es que aunque María Ignacia era nacida en Gordexola, su padre era de Azkoitia y su madre de Berastegi. ¿Tuvo que ver el origen y el idioma en esa boda? No es descartable en absoluto.

Simona Laburu, por su parte, era de Zuaza, como ya hemos dicho, y sus antepasados hunden sus raíces en tierras ayalesas- Se trata de la única persona en esa familia en el siglo XIX que lleva el nombre de Simona, y pese a que no era Unanue ni murió en 1850, es la persona que más nos acerca a esa referencia de la “última euskaldún” de la Encartaciones. Pero además del nombre hay otro dato: que vivió en el caserío Idubaltza, Y esto, como veremos, en un dato bastante exacto.

Las casas de Idubalza

El caserío Idubaltza (topónimo documentado como idubalza, Dubalza, Duybalza y Odeibalza probablemente de idoi balza, “balsa o pozo negro”), se encuentra en la Cuadrilla de Sandamendi, limitando con Ayala y Okondo y cerca también de Iratzagorria. El mojón de Llanteno, por ejemplo, se encuentra a 50 metros de la casa. Fue hasta el siglo XX el punto poblado a mayor altura del municipio de Gordexola, a una altura de casi 600 m. Se trata de un lugar habitado al menos desde el siglo XIV, como se puede comprobar en los apeos antiguos. Así, en el apeo de 1406 se dice que había más de una casa, y que algunas eran ayalesas y otras gordojanas, y que el límite lo marcaba un fresno sito en el campo de dicho lugar de Idubalza.

Hoy en día solo quedan los restos de un caserío que permaneció en pie hasta 1970 aproximadamente.

Según lo que sabemos, allí vivían Francisco Unanue y María Ignacia Azpillaga, que eran labradores. Como es lógico, siendo ambos personas con origen foráneo, no eran dueños de la casa, y así vemos como en 1869 se instruye un juicio en el juzgado de paz de Gordejuela en el que la dueña, Segunda Echezarreta, conminaba a Francisco a pagar la renta.  Sin embargo, su hijo debió de comprar la casa y el terreno, ya que hoy en día estos son propiedad de los Lafragua. Allí nacieron sus 9 hijos e hijas, Algunas bautizadas en Sandamendi y otras en San Esteban de Irazagorria.

El hijo de Francisco y María Ignacia, Ignacio Unanue, vivió en esa casa también, y es muy comprensible que casara con la ayalesa Simona Laburu, ya que Zuaza, al igual que Okondo, están muy cerca de Idubaltza, tanto como Gordexola. Los hijos e hijas de Ignacio y Simona también nacieron allí entre 1886 y 1900, y todas fueron bautizadas en la Parroquia de San Juan de Sandamendi, salvo el primer hijo, Rafael, que fue bautizado en Zuaza.

Pues bien, una vez ubicada esa referencia a la “última euskaldunzaharra”, vamos con el quid de la cuestión, porque Mateo (1955) y Ricardo Lafragua (1946) afirman que en su casa siempre se ha dicho que la abuela, Agapita Unanue Laburu, sabía euskera. No saben mucho más detalle acerca de ello, pero Ricardo la conoció más y dice que “se le escapaba alguna palabra”. ¿Es esto posible? ¿Hasta qué punto podía ser vascoparlante nativa una mujer nacida en ese lugar a finales del siglo XIX? ¿Mantuvieron esas gentes llegadas de Gipuzkoa su lengua?

La situación lingüística en Gordexola durante el siglo XIX

Según los datos de que disponemos, parece que la castellanización del valle de Gordexola se produjo a lo largo del siglo XVIII, y que a finales de esa centuria solo quedarían euskaldunes en algunos barrios.

Así, en 1794, un cura de nombre Arechederra remitió un informe al geógrafo Tomás López, que estaba confeccionando el mapa de España, en el que le manifestaba lo siguiente: “Todos son de apellido vascongado, pero la lengua vascongada ay muy pocos que la entienden”.

Antonio Trueba también se refiere al asunto y dice:

« (…)  la misma [euskara] se conservaba a últimos del siglo pasado [XVIII] en las montañas de Galdames y Gordejuela»

Por tanto, según todos los indicios, para comienzos del siglo XIX. el castellano era la lengua única en la mayoría de casos entre los y las vecinas de Gordexola. Ejemplo de ello es por ejemplo el caso de Antolín de Saracha, soldado nacido en Iratzagorria, que en el año 1831 durante la primera carlistada es rechazado como instructor en Plentzia del cuerpo de voluntarios carlistas por no saber euskera.

De todos modos, la situación no sería igual en todos los lugares de Gordexola, y seguramente en los barrios que dan hacia Okondo y en la Cuadrilla de Zaldu perduraría más la lengua vasca, ya que el valle del río Izalde se castellanizó durante el siglo XIX. Así, Federico Barrenengoa apunta lo siguiente al referirse a lo dicho por es escrito Jose Paulo Ullibarri_

«En Oquendo, (….)según testimonio de Ullibarri, a fines del siglo XVIII había dos escuelas que enseñaban la lengua vasca, una en el valle de Unzá y otra en Okendojena. »

Por tanto, en Okondo el euskera aguantó unas décadas más, y según los datos que dio Ladislao de Velasco en su obra “Euskaros en álava, Guipuzcoa y Vizcaya”, a mediados del siglo XIX habría en este municipio en torno a 300 personas euskaldunes, un 30% de la población. El príncipe Bonaparte trazó más o menos también esa situación, poniendo el límite oeste del euskera en Lezama, Luiaondo y Okondogoiena.

En este último barrio fue precisamente donde la lengua vasca perduró hasta más tarde. El testimonio que recoge Irene Hurtado Mendieta en el capítulo del libro “El Gordejuela de Antaño” dedicado al euskera del municipio, es muy ilustrativo de esta situación, ya que nos muestra cómo José Unzaga, nacido en Okondogoiena en 1850 era euskaldun, así como los primeros hijos que tuvo con Petra Urkijo, natural de Santa Lucía de Llodio.  El antropólogo Paul Broca, por su parte, considera en 1879 todo el valle de Okondo como vascoparlante. Parece una afirmación exagerada, pero probablemente habría personas euskaldunes fuera de Okondogoiena por esas fechas.

Simona Laburu y los Unanue, ¿euskaldunes encartados?

Como hemos explicado, nos es exactamente cierto que la última euskaldun de las Encartaciones se llamara Simona Unanue ni que muriera en 1850. Pero sí que es bastante posible, a la luz de los datos recogidos, que una familia euskaldun habitará ese barrio de las alturas entre Gordexola y Ayala a lo largo del siglo XIX.

Por un lado, hemos de tener en cuenta que Francisco Unanue se casa con otra persona de origen guipuzcoano y que son personas humildes que habitan un caserío en el lugar más apartado de todo el valle, por lo que es factible que mantuvieran su lengua propia en el ámbito familiar, pese a que Gordexola estaba para entonces castellanizado en su totalidad. Es posible por tanto que sus hijos e hijas crecieran en euskera en ese entorno, y prueba de ello es qu elas generaciones posteriores de su familia han guardado conciencia de ello, de que esos antepasados eran euskaldunes.

En cuanto a Simona Laburu, no tenemos datos concretos sobre la situación lingüística de Zuaza en el siglo XIX, Y aunque en 1863 el mapa de Bonaparte deja totalmente fuera este pueblo del ámbito máximo de extensión del euskera dando como único pueblo ayalés donde aun se conservaba algo a Luiaondo, es probable que la situación fuera similar al valle de Okondo –no en vano se ubican en el mismo valle. Además, los padres de Simona eran de Okondo, y su padre en concreto, Rafael Laburu Iñarritu era nacido en Okondogoiena en 1831 y, por ende, euskaldun sin ninguna duda. Puede entonces que Simona aprendiera euskera en casa y que, en lugar de sumergirse en un ambiente ya totalmente castellano y olvidarlo como los últimos euskaldunes de esa generación, lo conservara gracias casarse con un “guipuzcoano” y vivir lejos del mundanal ruido, y que incluso lo transmitiera a la siguiente generación. Que Agapita Unanue, nacida en 1888 supiera euskera (aunque no podamos saber hasta que punto lo sabía), es señal de ello.

En definitiva, que nuestra Simona no sería la última euskaldun indígena de las Encartaciones, porque era ayalesa de origen, y los Unanue tampoco nos llevarían al euskera nativo de la comarca, porque eran guipuzcoanos,  pero su historia y su testimonio nos sirven para trazar una línea de continuidad de la lengua vasca en el oeste de Euskal Herria, muy cerca del límite histórico del euskera, que nos lleva hasta doña Agapita Unanue Laburu. Y Agapita, esa muchacha que venía en burro a vender leche a Artziniega, murió en 1963.