Lur berri eta zaharrak euskararen mendebaldeko mugan

Campijo herrixka udalerriaren ipar-mendebaldean dago, Santa Koloma herritik hurbil, eta Burgoseko Aiegako kontzejuarekin muga egiten du, Artza eta San Pelayo herriekin hain zuzen. Santa Koloma ez bezala, Campijo beti izan da Artziniegako uriaren parte, seguruenik bertatik pasatzen zelako Balmasedarako bidea eta uriak leku horren kontrola bermatu nahi zuelako. Gaurkoan ez gara horretan sartuko, eta inguru eder horretako leku-izenei erreparatuko diegu, gaurdaino erdi ostenduta egon diren bi toponimo bereziri, zehazki.

Lehenengo eta behin, nabarmendu behar da herriaren izenak, ondoko herriarenak ez bezala, jatorri erromaniko argia duela: latinezko campellu berbatik dator (landa txikia), eta gaztelaniaren eboluzio ohikoa du. Campijo herri txikia da azalera aldetik, inbentario toponimikoa ez da oso zabala (toponimia historikoa ez dago behar bezala bildua ez aztertua) eta, espero zitekeenez, leku-izen gehienak gaztelaniazkoak dira.

Alde horretatik, Henrike Knörr irakasleak aipamen bat egin zion artikulu batean Campijori, Aiaraldeko herri erromantzedunen erakusgarri gisa, Erretes Tudelarekin batera. Baina Knörrek berak ondo zioen bezala, osteko ikerketek argitu beharko zuten inguruko historia linguistikoa; horretara jarri eta lehenengo begiradan antzematen dugu badirela Campijo eta inguruan euskal jatorria izan dezaketen izen batzuk (La Buzarra, Ubarriga, Azoga) eta toponimo mistoren bat (Sogarai). Esan bezala, haietako biri helduko diegu, itxuraz ez dirudien arren, elkarrekin zerikusia dutelako: La Buzarra eta Ubárriga.

mapa_campijo

 

· La Buzarra izenari dagokionez, ikusi eta berehala susmagarria da artikulu tankerako “la” hori, “buzarra” berba ez delako ezer gaztelaniaz. Pentsatzekoa da, beraz, euskarazko izen baten berrinterpretazioa dela, euskara galdu den lekuetan sarri geratzen delako fenomeno hori (Trapagako Larraineta>La Reineta bihurtzen den bezala).

Hori frogatzeko nahikoa dugu 1910eko lur-sailen zerrenda bat ikustea, bertan Lauzarra agertzen delako. Eta apur bat lehenago, 1886an, Luzarra. Forma horren lehenengo testigantza 1569an aurkitu dugu,  Bizkaiko Foru Artxiboan dagoen agiri batean; lursail bat erosteko agiri bat da eta zera dio: “un pedaço de eredad de pan llebar donde dizen el páramo de luzarra que es jurisdiccion de la villa de arciniega“.

24131764_10215333980931589_305504543659836324_o

Esangura argia da, “lur zaharra”, gaztelaniaz la rotura vieja izango zena. Eta toponimoaren itxuraldaketaren bikaera-bidea hau da: Luzarra > La Uzarra > La Buzarra

· Ubarriga toponimoa horrela jaso dugu ahoz zein idatziz (Artziniegako mapa toponimikoak Ubariga dakar baina akats bat da), eta itxurak ere salatzen du hor atzean euskarak behar duela egon. Baina zer demontre da? Badirudi “barri” osagaia egon daitekeela, eta beste pista bat azentuak ematen digu: Ubárriga ahoskatzen da, eta azentuazio proparoxitono (gaztelaniaz esdrújula) hori tipikoa da euskal toponimoetan eta azkenaurreko bokala desagertzea eragin dezake ahulago ahoskatzen delako. Horrenbestez, “ubarriaga” izango genuke.

Azkenik, hasierako “u” hori argitzeko bidea ondoan dugun Luzarra izenak ematen digu: horretan “zahar” badugu eta honetan “barri”, eta gainera hura “La uzarra” izan bazen sasoi batean, hau ere “La Ubárriga” izan zitekeen; eta hortaz, aurrerago Lubárriga eta, azkenik, Lubarriaga (lur+barri+aga). Ez daukagu jatorrizko formaren testigantza idatzirik, baina hipotesia linguistikoki argia da.

Elkarren ondoan eduki ditugu, beraz, denborak itxuraldatuta eta nork deskubritzeko zain, Luzarra eta Lubarriaga izeneko lekuak, alegia, gaztelaniazko la rotura vieja eta (donde) la rotura nueva. Batak bestea barik ez du zentzurik, eta, ondorioz, aldi berean sortutako toponimoak izan behar dira, beharbada XVI. mendean, lur berriak lantzeko beharrizanaren ondorioz.

Garrantzia ikuspegi linguistikoaren aldetik

Aurrekoetan esan dugun bezala, Artziniegako ingurua euskara eta erromantzearen arteko muga linguistikoan dago, eta udalerri barruan lerro horren alde batean edo bestean egondako herriak daude, hau da, euskaldunek eta erdaldunek populatutako lekuak elkarren ondoan, bai eta -seguruenik- euskaldunak eta erdaldunak/elebidunak batera Artziniegako hiribilduan, klase sozialaren arabera banatuta agian. Koldo Ulibarrik (2015) bere tesian azaldu zuen bezala, egoera konplexua da gure inguruan eta muga linguistikoa lausoa da, hainbat faktore tartean direla.

Egoera hori populazio-mugimendu zaharren ondorio izan liteke jatorriz (Joseba Abaitua irakasleak auzi horren gaineko planteamendu interesgarria egiten du bere lanetan Arabako Mendialdea eta Trebiñuri dagokionez, bai eta Isabel Echevarriak inguru horretako kontaktu baskoerromanikoaz), eta ondoren modu berezian garatuko zen bi hizkuntzen arteko elkarbizitza, hainbat mailatako eboluzio historikoa izan zuelarik.

Campijoko kasu honetan deigarria da euskarazko leku-izenak Gaztelako mugan bertan azaltzen direla, euskal geruza toponimiko zahar baten adierazle, historikoki euskararen mendebaldeko zabaltze maximoa markatzen duen lerroan bertan. Aztertzeke dugu euskal leku-izenik dagoen Aiegako kontzejuan (toponimo nagusiez gain), baina ematen du Campijo herriak Artziniegako hiriaren mendekoa izateak zerikusia izan lezakeela XVI. mendean populazio euskalduna izatearekin.

***************************************************************************

TIERRAS NUEVAS Y VIEJAS EN LA MUGA OCCIDENTAL DEL EUSKERA

El pequeño pueblo de Campijo se ubica al noroeste del municipio, cerca de Santa Coloma, y limitando con el concejo burgalés de Áyega, en concreto con lo pueblos de Arza y San Pelayo. A diferencia de Santa Coloma, Campijo siempre ha sido parte de la Villa de Artziniega, seguramente porque por allí pasaba el Camino Real a Balmaseda y la villa quería asegurarse el control de la zona. Pero no entraremos hoy en estos asuntos y nos centraremos en la toponimía de este bucólico lugar, y en concreto en dos nombres de lugar muy interesantes desde el punto de vista lingüístico que han estado medio ocultos hasta hoy.

En primer lugar, hay que subrayar que el nombre del pueblo -a diferencia del del pueblo contiguo, Arza- es claramente latino: viene de la palabra campellu (campo pequeño), y muestra una evolución fonética típicamente romance. Campijo es un pueblo pequeño en extensión, y por tanto su inventario toponímico no es muy extenso (la toponimia histórica no está recogida de manera exhaustiva); como es de esperar, la mayoría de los nombres son castellanos.

En este sentido, el profesor Henrike Knörr hizo una mención a Campijo en un uso de sus artículos, poniéndolo como ejemplo de los pueblo ayaleses “romanzados”, junto con Retes de Tudela. Pero como bien decía Knörr, estudios posteriores deberían lanzar luz sobre la historia lingüística estas áreas. Pues bien, nos pusimos a ello y ya en un primer vistazo vimos que en campijo y el entorno existían topónimos que podían tener origen vasco (Azoga, la Buzarra, Ubarriga) o algún topónimo mixto (Sogarai). Por tanto, el panorama ya difería del de Retes.

Como hemos dicho, nos centraremos en dos de ellos, dos lugares ubicados uno junto al otro, que pese a que aparentemente no guardan relación lingüística, la tienen y mucha: La Buzarra y Ubárriga.

mapa_campijo

· Respecto al topónimo La Buzarra, ese artículo “la” despierta sospechas desde el inicio porque la palabra “buzarra” no significa nada en castellano. Es lógico pensar, por tanto, que se trata de reinterpretación de un nombre en euskera, fenómeno muy habitual en lugares donde se ha perdido la lengua vasca (es conocido el ejemplo de Larraineta>La Reineta en Trapaga-La Arboleda).

Para comprobarlo en suficiente con observar una lista de heredades de 1910, donde aparece “Lauzarra”. Y solo unas décadas antes, encontramos la forma Luzarra, que es la original, ya que la obervamos en un documento de 1596 que se conserva en el Archivo Histórico de Bizkaia. Se trata de un documento de compra de una heredad que dice: “un pedaço de eredad de pan llebar donde dizen el páramo de luzarra que es jurisdiccion de la villa de arciniega”.

24131764_10215333980931589_305504543659836324_o

El significado es claro, “lur zaharra”, lo que en castellano sería “la rotura vieja”- La evolución del topónimo en castellano hasta su desfiguración es la siguiente: Luzarra > La Uzarra > La Buzarra.

· El topónimo Ubarriga lo hemos recogido así tanto de manera oral como escrita (la forma “Ubariga” que aparece en el mapa toponímico de Artziniega es un error), y su aspecto delata que detrás de este nombre debe de estar el euskera. ¿Pero qué es exactamente? Parece que puede estar el adjetivo “barri” (nuevo), y otra pista nos la da la acentuación de la palabra: se pronuncia Ubárriga, y esta acentuación esdrújula típica en los topónimos vascos suele provocar la caída de la anteúltima vocal por una relajación en su pronunciación. Así pues, tendríamos “Ubarriaga”.

Finalmente, la pista para aclarar la primera parte del nombre nos la da el topónimo contiguo: Luzarra. Si en aquel teníamos el adjetivo “zahar” y en este tenemos “barri”, y si además aquel fue durante un tiempo “la uzarra”, este pudo ser también “la ubárriga”, y por tanto antes pudo ser “lubárriga” y, en origen, Lubarriaga. No tenemos testimonio escrito aun de esta forma original, pero la hipótesis es lingüísticamente muy clara y no creemos equivocarnos.

Hemos tenido por tanto uno junto al otro, desfigurados por el tiempo y a la espera de ser descubiertos, dos lugares denominados Luzarra y Lubarriaga, es decir, la rotura vieja y la rotura nueva. Son nombres complementarios, es decir, que no tienen sentido uno sin el otro, por lo que se debe tratar de topónimos surgidos al mismo tiempo, probablemente en el siglo XV o XVI. para denominar dos tierras de cultivo al ganar la más reciente (Lubarriaga) al monte.

Importancia desde el punto de vista lingüístico

Como hemos dicho en ocasiones anteriores, el entorno de Artziniega se ubica en el límite lingüístico entre el euskera y el castellano, y dentro del propio municipio hay pueblos a un lado y otro de esa línea, es decir, lugares poblados por euskaldunes y por personas de habla romance muy cerca unos de otros, y también seguramente conviviendo en la propia Villa de Artziniega, tal vez según una distinción social. El límite entre ambos espacios lingüísticos parece que tampoco debemos tomarlo como algo estable y estanco, sino como una frontera que fue probablemente permeable y que dio lugar a situaciones diversas. Como explica Koldo Ulibarri en su tesis doctoral (2105), la situación es compleja y diversos factores influyen en la situación lingüística de la zona.

Esta situación puede tener origen en poblamiento y movimientos humanos antiguos, con una evolución posterior de convivencia entre ambas lenguas cuyos detalles están por investigar. El profesor Joseba Abaitua realiza un planteamiento interesante en este sentido en sus estudios sobre la Montaña Alavesa y Treviño, así como la Isabel Echevarria en cuanto al contacto vasco-románico en esa zona.

En este caso concreto de Campijo es llamativo que los topónimos vascos aparecen en la frontera con Castilla, mostrándonos un estrato toponímico vasco antiguo en la misma línea que marca la máxima expansión de la lengua vasca en su parte occidental. Está por estudiar la presencia de nombres vascos en el concejo menés de Áyega (más allá de topónimos mayores como Arza o tal vez Orrantia), pero parece que la pertenencia de Campijo a la Villa de Artziniega puediera tener que ver con la existencia de población euskaldun en el siglo XVI.

luzarra
Lubarriaga eta Luzarra toponimoen kokapena gaur egun

luzarra1945

Bibliografia:

  •  Koldo Ulibarri Orueta (2015) Dotrinazko Sermoitegia: galduriko hizkerak eta dialektologia historikoa. Doktorego tesia. Zuzendaria: Blanca Urgell Lázaro.
  • Abaitua Odriozala, Joseba; Echevarria, Isabel (2013). Hacia una cronología del contacto vascorrománico a la luz de la toponimia treviñesa. Oihenart 28.
  • Henrike Knörr Borràs (2004), El euskera en tierras del romance: Rioja Alavesa, La Rioja, Burgos, Encartaciones. Huarte de San Juan. Filología y Didáctica de la Lengua, 10
  • Bizkaiko Foru Artxibo Historikoa.
  • Arabako Elizbarrutiaren Artxiboa

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s