Lur berri eta zaharrak euskararen mendebaldeko mugan

Campijo herrixka udalerriaren ipar-mendebaldean dago, Santa Koloma herritik hurbil, eta Burgoseko Aiegako kontzejuarekin muga egiten du, Artza eta San Pelayo herriekin hain zuzen. Santa Koloma ez bezala, Campijo beti izan da Artziniegako uriaren parte, seguruenik bertatik pasatzen zelako Balmasedarako bidea eta uriak leku horren kontrola bermatu nahi zuelako. Gaurkoan ez gara horretan sartuko, eta inguru eder horretako leku-izenei erreparatuko diegu, gaurdaino erdi ostenduta egon diren bi toponimo bereziri, zehazki.

Lehenengo eta behin, nabarmendu behar da herriaren izenak, ondoko herriarenak ez bezala, jatorri erromaniko argia duela: latinezko campellu berbatik dator (landa txikia), eta gaztelaniaren eboluzio ohikoa du. Campijo herri txikia da azalera aldetik, inbentario toponimikoa ez da oso zabala (toponimia historikoa ez dago behar bezala bildua ez aztertua) eta, espero zitekeenez, leku-izen gehienak gaztelaniazkoak dira.

Alde horretatik, Henrike Knörr irakasleak aipamen bat egin zion artikulu batean Campijori, Aiaraldeko herri erromantzedunen erakusgarri gisa, Erretes Tudelarekin batera. Baina Knörrek berak ondo zioen bezala, osteko ikerketek argitu beharko zuten inguruko historia linguistikoa; horretara jarri eta lehenengo begiradan antzematen dugu badirela Campijo eta inguruan euskal jatorria izan dezaketen izen batzuk (La Buzarra, Ubarriga, Azoga) eta toponimo mistoren bat (Sogarai). Esan bezala, haietako biri helduko diegu, itxuraz ez dirudien arren, elkarrekin zerikusia dutelako: La Buzarra eta Ubárriga.

mapa_campijo

 

· La Buzarra izenari dagokionez, ikusi eta berehala susmagarria da artikulu tankerako “la” hori, “buzarra” berba ez delako ezer gaztelaniaz. Pentsatzekoa da, beraz, euskarazko izen baten berrinterpretazioa dela, euskara galdu den lekuetan sarri geratzen delako fenomeno hori (Trapagako Larraineta>La Reineta bihurtzen den bezala).

Hori frogatzeko nahikoa dugu 1910eko lur-sailen zerrenda bat ikustea, bertan Lauzarra agertzen delako. Eta apur bat lehenago, 1886an, Luzarra. Forma horren lehenengo testigantza 1569an aurkitu dugu,  Bizkaiko Foru Artxiboan dagoen agiri batean; lursail bat erosteko agiri bat da eta zera dio: “un pedaço de eredad de pan llebar donde dizen el páramo de luzarra que es jurisdiccion de la villa de arciniega“.

24131764_10215333980931589_305504543659836324_o

Esangura argia da, “lur zaharra”, gaztelaniaz la rotura vieja izango zena. Eta toponimoaren itxuraldaketaren bikaera-bidea hau da: Luzarra > La Uzarra > La Buzarra

· Ubarriga toponimoa horrela jaso dugu ahoz zein idatziz (Artziniegako mapa toponimikoak Ubariga dakar baina akats bat da), eta itxurak ere salatzen du hor atzean euskarak behar duela egon. Baina zer demontre da? Badirudi “barri” osagaia egon daitekeela, eta beste pista bat azentuak ematen digu: Ubárriga ahoskatzen da, eta azentuazio proparoxitono (gaztelaniaz esdrújula) hori tipikoa da euskal toponimoetan eta azkenaurreko bokala desagertzea eragin dezake ahulago ahoskatzen delako. Horrenbestez, “ubarriaga” izango genuke.

Azkenik, hasierako “u” hori argitzeko bidea ondoan dugun Luzarra izenak ematen digu: horretan “zahar” badugu eta honetan “barri”, eta gainera hura “La uzarra” izan bazen sasoi batean, hau ere “La Ubárriga” izan zitekeen; eta hortaz, aurrerago Lubárriga eta, azkenik, Lubarriaga (lur+barri+aga). Ez daukagu jatorrizko formaren testigantza idatzirik, baina hipotesia linguistikoki argia da.

Elkarren ondoan eduki ditugu, beraz, denborak itxuraldatuta eta nork deskubritzeko zain, Luzarra eta Lubarriaga izeneko lekuak, alegia, gaztelaniazko la rotura vieja eta (donde) la rotura nueva. Batak bestea barik ez du zentzurik, eta, ondorioz, aldi berean sortutako toponimoak izan behar dira, beharbada XVI. mendean, lur berriak lantzeko beharrizanaren ondorioz.

Garrantzia ikuspegi linguistikoaren aldetik

Aurrekoetan esan dugun bezala, Artziniegako ingurua euskara eta erromantzearen arteko muga linguistikoan dago, eta udalerri barruan lerro horren alde batean edo bestean egondako herriak daude, hau da, euskaldunek eta erdaldunek populatutako lekuak elkarren ondoan, bai eta -seguruenik- euskaldunak eta erdaldunak/elebidunak batera Artziniegako hiribilduan, klase sozialaren arabera banatuta agian. Koldo Ulibarrik (2015) bere tesian azaldu zuen bezala, egoera konplexua da gure inguruan eta muga linguistikoa lausoa da, hainbat faktore tartean direla.

Egoera hori populazio-mugimendu zaharren ondorio izan liteke jatorriz (Joseba Abaitua irakasleak auzi horren gaineko planteamendu interesgarria egiten du bere lanetan Arabako Mendialdea eta Trebiñuri dagokionez, bai eta Isabel Echevarriak inguru horretako kontaktu baskoerromanikoaz), eta ondoren modu berezian garatuko zen bi hizkuntzen arteko elkarbizitza, hainbat mailatako eboluzio historikoa izan zuelarik.

Campijoko kasu honetan deigarria da euskarazko leku-izenak Gaztelako mugan bertan azaltzen direla, euskal geruza toponimiko zahar baten adierazle, historikoki euskararen mendebaldeko zabaltze maximoa markatzen duen lerroan bertan. Aztertzeke dugu euskal leku-izenik dagoen Aiegako kontzejuan (toponimo nagusiez gain), baina ematen du Campijo herriak Artziniegako hiriaren mendekoa izateak zerikusia izan lezakeela XVI. mendean populazio euskalduna izatearekin.

***************************************************************************

TIERRAS NUEVAS Y VIEJAS EN LA MUGA OCCIDENTAL DEL EUSKERA

El pequeño pueblo de Campijo se ubica al noroeste del municipio, cerca de Santa Coloma, y limitando con el concejo burgalés de Áyega, en concreto con lo pueblos de Arza y San Pelayo. A diferencia de Santa Coloma, Campijo siempre ha sido parte de la Villa de Artziniega, seguramente porque por allí pasaba el Camino Real a Balmaseda y la villa quería asegurarse el control de la zona. Pero no entraremos hoy en estos asuntos y nos centraremos en la toponimía de este bucólico lugar, y en concreto en dos nombres de lugar muy interesantes desde el punto de vista lingüístico que han estado medio ocultos hasta hoy.

En primer lugar, hay que subrayar que el nombre del pueblo -a diferencia del del pueblo contiguo, Arza- es claramente latino: viene de la palabra campellu (campo pequeño), y muestra una evolución fonética típicamente romance. Campijo es un pueblo pequeño en extensión, y por tanto su inventario toponímico no es muy extenso (la toponimia histórica no está recogida de manera exhaustiva); como es de esperar, la mayoría de los nombres son castellanos.

En este sentido, el profesor Henrike Knörr hizo una mención a Campijo en un uso de sus artículos, poniéndolo como ejemplo de los pueblo ayaleses “romanzados”, junto con Retes de Tudela. Pero como bien decía Knörr, estudios posteriores deberían lanzar luz sobre la historia lingüística estas áreas. Pues bien, nos pusimos a ello y ya en un primer vistazo vimos que en campijo y el entorno existían topónimos que podían tener origen vasco (Azoga, la Buzarra, Ubarriga) o algún topónimo mixto (Sogarai). Por tanto, el panorama ya difería del de Retes.

Como hemos dicho, nos centraremos en dos de ellos, dos lugares ubicados uno junto al otro, que pese a que aparentemente no guardan relación lingüística, la tienen y mucha: La Buzarra y Ubárriga.

mapa_campijo

· Respecto al topónimo La Buzarra, ese artículo “la” despierta sospechas desde el inicio porque la palabra “buzarra” no significa nada en castellano. Es lógico pensar, por tanto, que se trata de reinterpretación de un nombre en euskera, fenómeno muy habitual en lugares donde se ha perdido la lengua vasca (es conocido el ejemplo de Larraineta>La Reineta en Trapaga-La Arboleda).

Para comprobarlo en suficiente con observar una lista de heredades de 1910, donde aparece “Lauzarra”. Y solo unas décadas antes, encontramos la forma Luzarra, que es la original, ya que la obervamos en un documento de 1596 que se conserva en el Archivo Histórico de Bizkaia. Se trata de un documento de compra de una heredad que dice: “un pedaço de eredad de pan llebar donde dizen el páramo de luzarra que es jurisdiccion de la villa de arciniega”.

24131764_10215333980931589_305504543659836324_o

El significado es claro, “lur zaharra”, lo que en castellano sería “la rotura vieja”- La evolución del topónimo en castellano hasta su desfiguración es la siguiente: Luzarra > La Uzarra > La Buzarra.

· El topónimo Ubarriga lo hemos recogido así tanto de manera oral como escrita (la forma “Ubariga” que aparece en el mapa toponímico de Artziniega es un error), y su aspecto delata que detrás de este nombre debe de estar el euskera. ¿Pero qué es exactamente? Parece que puede estar el adjetivo “barri” (nuevo), y otra pista nos la da la acentuación de la palabra: se pronuncia Ubárriga, y esta acentuación esdrújula típica en los topónimos vascos suele provocar la caída de la anteúltima vocal por una relajación en su pronunciación. Así pues, tendríamos “Ubarriaga”.

Finalmente, la pista para aclarar la primera parte del nombre nos la da el topónimo contiguo: Luzarra. Si en aquel teníamos el adjetivo “zahar” y en este tenemos “barri”, y si además aquel fue durante un tiempo “la uzarra”, este pudo ser también “la ubárriga”, y por tanto antes pudo ser “lubárriga” y, en origen, Lubarriaga. No tenemos testimonio escrito aun de esta forma original, pero la hipótesis es lingüísticamente muy clara y no creemos equivocarnos.

Hemos tenido por tanto uno junto al otro, desfigurados por el tiempo y a la espera de ser descubiertos, dos lugares denominados Luzarra y Lubarriaga, es decir, la rotura vieja y la rotura nueva. Son nombres complementarios, es decir, que no tienen sentido uno sin el otro, por lo que se debe tratar de topónimos surgidos al mismo tiempo, probablemente en el siglo XV o XVI. para denominar dos tierras de cultivo al ganar la más reciente (Lubarriaga) al monte.

Importancia desde el punto de vista lingüístico

Como hemos dicho en ocasiones anteriores, el entorno de Artziniega se ubica en el límite lingüístico entre el euskera y el castellano, y dentro del propio municipio hay pueblos a un lado y otro de esa línea, es decir, lugares poblados por euskaldunes y por personas de habla romance muy cerca unos de otros, y también seguramente conviviendo en la propia Villa de Artziniega, tal vez según una distinción social. El límite entre ambos espacios lingüísticos parece que tampoco debemos tomarlo como algo estable y estanco, sino como una frontera que fue probablemente permeable y que dio lugar a situaciones diversas. Como explica Koldo Ulibarri en su tesis doctoral (2105), la situación es compleja y diversos factores influyen en la situación lingüística de la zona.

Esta situación puede tener origen en poblamiento y movimientos humanos antiguos, con una evolución posterior de convivencia entre ambas lenguas cuyos detalles están por investigar. El profesor Joseba Abaitua realiza un planteamiento interesante en este sentido en sus estudios sobre la Montaña Alavesa y Treviño, así como la Isabel Echevarria en cuanto al contacto vasco-románico en esa zona.

En este caso concreto de Campijo es llamativo que los topónimos vascos aparecen en la frontera con Castilla, mostrándonos un estrato toponímico vasco antiguo en la misma línea que marca la máxima expansión de la lengua vasca en su parte occidental. Está por estudiar la presencia de nombres vascos en el concejo menés de Áyega (más allá de topónimos mayores como Arza o tal vez Orrantia), pero parece que la pertenencia de Campijo a la Villa de Artziniega puediera tener que ver con la existencia de población euskaldun en el siglo XVI.

luzarra
Lubarriaga eta Luzarra toponimoen kokapena gaur egun

luzarra1945

Bibliografia:

 •  Koldo Ulibarri Orueta (2015) Dotrinazko Sermoitegia: galduriko hizkerak eta dialektologia historikoa. Doktorego tesia. Zuzendaria: Blanca Urgell Lázaro.
 • Abaitua Odriozala, Joseba; Echevarria, Isabel (2013). Hacia una cronología del contacto vascorrománico a la luz de la toponimia treviñesa. Oihenart 28.
 • Henrike Knörr Borràs (2004), El euskera en tierras del romance: Rioja Alavesa, La Rioja, Burgos, Encartaciones. Huarte de San Juan. Filología y Didáctica de la Lengua, 10
 • Bizkaiko Foru Artxibo Historikoa.
 • Arabako Elizbarrutiaren Artxiboa

Toponimia menor de la Villa de Artziniega en el siglo XVI

A partir del siglo XVI se empiezan a establecer en toda Europa instituciones “modernas” para organizar el estado. Se deja atrás el orden feudal y llega la Edad Moderna con todo lo que ello conlleva. Una de las consecuencias es que la administración empieza a generar documentación escrita de manera muchísimo más abundante que en siglos anteriores; se podría decir que hay un boom de documentación escrita no literaria en procesos jurídico-notariales, judiciales, administrativos etc.

Es por ello que la documentación sobre nuestra Villa de Arciniega (como se documenta mayoritariamente en estas fechas) en el siglo XVI es por primera vez bastante prolija y nos da la oportunidad de conocer mucho sobre el modo de vida, la organización de los asuntos públicos y las vicisitudes de sus habitantes. En el plano lingüístico, nos ofrece abundantes testimonios toponímicos y onomásticos, es decir, nombres de lugar y de personas. En este artículo nos centraremos en los primeros, en las denominaciones del terreno dentro del término de la Villa.

 

Los nombres del terreno

La fuente toponímica principal en el siglo XVI son principalmente tres documentos judiciales por pleitos sobre herencias en los que se detallan extensas listas de propiedades. Estos documentos son además interesantísimos a la hora de conocer cómo se distribuía la tierra y qué usos tenía (en Artziniega principalmente se dedicaba al vino), así como para hacernos una idea de las posesiones, ropas, herramientas y bienes que tenía la gente de la época. También hemos encontrado nombres en apeos de lindes y actas municipales. En total hemos documentado 47 topónimos menores con diferentes variantes y grafías. A continuación mostramos la lista de estos nombres con una propuesta de grafía actualizada, las formas documentadas y su explicación:

 

 1. ARANA

 Doc. Arana (1589), “en el dcho paramo de arana sobre la fuente otro pedaço y pieça a surco de maria de rretes”, Arana (1591) “otra eredad de pan llevar en arana que linda con erederos de diego de vergança vzo. de la dha villa”

Su significado es transparente en euskera (el valle). Hoy en día se usa “Araña” para designar la zona a la margen derecha del río bajo San Román.

 1. ARANTZAZAR

Doc. Arançeça (1589), “una eredad en el paramo de arançeça que linda con pº de la    sierra”, Arançar (1591) “paramo de arançar a surco de fco de mezcorta”.

Probablemente se trate de dos variantes del mismo topónimo. Podría ser de “ardantzazar” (la viña vieja). Se ubica cerca de La Encina, en la muga con Mendieta.

 1. ARETXA

Doc. Arecha (1589, 1591), “otra eredad a do dicen arecha que alinda con lope de allende”, “otro pedaço en el paramo de arecha”.

Significa “roble” en euskera (hareitz), e incluso se ha usado como “árbol” en sentido genérico. Es un término amplio al norte de la villa, y allí se ubica el barrio hoy llamado “Aretxaga” (esta forma no se documenta).

 1. ARENATZA

Doc. Arenaça, (1589, 1591), “otra pieça junto a la puente de arenaça”, “otro parral que dho vernabe de varcena me a vendido en el prado de arenaça”.

Se trata de un topónimo usado hoy en día y que designaba originalmente la zona entre la colina y el río al NO de la villa. Su significado en euskera es “zona de arenas” o “arenal”.

 1. ARRASTRADUERO, el

Doc. Arrastraduero (1591), “yten una haça en el arrastraduero. Larrastraduero (1589), “otra eredad a do dicen larrastraduero que alinda con eredad de fco de tramorrio”.

Es un topónimo romance de origen no muy claro. En gallego-portugués existe la palabra arrastradouro con el significado de “camino o vereda estrecha”. Aparece este nombre también en la Sentencia Arbitraria sobre los límites de Artziniega en 1495 y parece ubicarse en las faldas del monte Peñalba.

 1. ARRIAGA

Doc. Arriega (1589),otra eredad e pan llevar al ponton de arriega.  Arriaga (1591) “otro pedaço en donde Arriaga”. Arryega (1572).

Nombre de significado transparente en euskera, “pedregal”. Se ubica cerca del límite con Mendieta, junto al arroyo que baja de La Encina.

 1. ARTUMIANA

Doc. Artumiana (1589), “otra eredad en la calleja de artumiana”, “otro pedaço de eredad a do dicen el querno de artumiana”.

Se trata de un topónimo usado hoy en día para denominar un barrio o caserío al SE de la villa. Su etimología es incierta.

 1. ARRAZURIA

Doc. Rraçuria (1589), “mas una viña en rraçuria que alinda con viña de lope de allende y joan ortiz de Mendieta”.

Aparece como Arraçuria en la sentencia arbitraria de 1495. El segundo elemento es “zuria” (blanco) sin ninguna duda, y el primero tal vez “harri” (piedra). Denominaba la zona donde se encuentra lo que hoy es la presa de San Antonio.

 1. BARRETAGUREN

Doc. Varreteguren (1589), “una eredad de pan llevar en el paramo de Varreteguren. Baracheguren (1591), “otro pedaço de heredad con su trigo en el paramo de Baracheguren.

Es un topónimo de uso corriente hoy en día y se ubica al final de la vega del río aguas abajo. Tal vez de ibarreta+guren.

 1. BARCENA, LA

Doc. La Varzena (1583), “Otra heredad en la varzena a surco de martin de allende”.

Topónimo romance muy usual en el área cantábrica, que significa “vega”. Es lo mismo que Ibarra en euskera. De uso habitual en la actualidad.

 1. BARCENILLAS, LAS

Doc. las barzenillas (1544), “parral de las barzenillas”.

Dimutivo de “bárcenas”. No se puede ubicar con exactitud, por el momento es el único testimonio de este topónimo.

 1. BARRATXI

Doc Barrachi (1568), “para servir a los canteros para baciar el agua de los cimientos de la puente de Barrachi“. Varrache (1591) “una heredad a do diçen varrache”.

De etimología incierta, tal vez de (i)bar (vega).

 1. BASABE

Doc. Basave (1591), “otra pieça en basave sobre la puente de carrera”.

De baso+be (bajo el monte). Se denominaba así la zona encima del puente de La Lastra.

 1. BITIOLA

Doc. Vitiola (1589), “otro parral junto a churruba y en vitiola”, “otro parral en el paramo de vitiola”. Bitiola (1544), “heredad de bitiola con dos mançanos”.

El segundo elemento parece “ola” (ferrería). Se denominaba así a un término bastante amplio cercano a la Puerta de la Villa al norte de la muralla.

 1. CAMPO DE ARRIBA

Doc. Campo de arriva (1591), “otro pedaço de mançanos junto al campo de arriva”.

Es uno de los dos espacios comunales que tenía la Villa. Estaba más o menos donde hoy se encuentra Garai Plaza. El otro espacio (campo de abajo) se ubicaba contiguo a la puerta del otro lado, que da al este.

 1. ENTRECARRERAS

Doc. Entrecarreras (1544), “presa de entrecarreras junto al camino de santa Eufemia”.

Topónimo romance, del latín ‘carraria’, probablemente con el significado de “camino para carros”. Por la descripción, este término debía de estar entre la Villa y el santuario.

 1. ETXABARRI

Doc. Echavarri (1544), “pieça de echavarri”.  Chavarri (1589), “otro pedaço de heredad do diçen chavarri”.

“La casa nueva” en euskera. Apreciamos la pérdida de la “e” inicial en 1589, algo muy usual en el esta zona. Se ubicaba cerca de la muga con Mendieta, a tenor de las descripciones que dan los documentos.

 1. ENCINA, LA

Doc. La Ençina (1591), “otro pedaço en el dcho paramo açia la ençina con dos mançanos”.

Hace referencia al de sobra conocido santuario de la Encina.

 1. ESKARTZA

Doc. Scarça (1591), “otra pieça en el paramo de scarça que pega con pedro de la sierra”. Escarça (1591), “otra pieça en la rebilla de escarça dende abaxo del sendero asta la calçada”.

De “eskar” (arce) y el sufijo abundancial –tza. 2

 1. ESCUENCIA, LA

Doc La Esquençia (1589), “mas otra eredad a do dicen la esquençia que alinda con juan de ynoriça”.

Nombre de origen romance, probablemente del latín ‘secuentia’. En astur-leonés y gallego-portugués se usa al parecer con el significado de “siguiente”. A tenor de los términos que se mencionan junto a este, debía de ubicarse en las faldas de Peñalba.

 1. IBARRA

Doc. La Ybarra (1589), “otro parral en la ybarra que linda con parrales de fco de toranço”. Ybarra (1591), “otro pedaço en el paramo de ybarra que pega con martin de allende 1591. La Ybarra (1544), “la viña de la ybarra que llega por lindero de la viña de pedro de san rroman”.

“La vega” en euskera, lo mismo que “Bárcena”. Topónimo abundantísimo en toda la geografía vasca. Hoy en día no se usa, pero es obvio que designaba a la vega del río.

 1. LAZAPOTZA

Doc. Laçapoça (1591, 1583), “otra pieça en el dcho paramo de laçapoça pegada al monte de balderrama”, “otro pedaço de eredad en laçapoça”. “otra eredad en laçapoça que era de pedro de muntiano”.

Tal vez de “lats” (arroyo). Topónimo de uso normal hoy en día, que designa una zona en la margen derecha del río.

 1. LASTRA, LA

Doc. Lalastra (1589), “otra eredad de pan llevar que tiene dos noçedas que esta en lalastra”.

“”Lastra” era una palabra habitual tanto en castellano como en euskera. Es de origen incierto y designa una losa de piedra lisa. Se ubica junto al río, donde hoy en día está el puente.

 1. MENDIKO

Doc. Mendico (1589), “otra eredad a do dicen la hera de mendico que alinda con eredad de lope de allende”.

Del euskera ‘mendi’, monte o cerro.

 1. MUGAPE

Doc. Mugape (1544), “un pedaço de eredad de mugape”.

Topónimo vasco de significado transparente: muga+pe, bajo el límite. Es de suponer que se refiere al límite entre la Villa y Llanteno, ya que este término se ubica justo debajo.

 1. OLMO, EL

Doc. El Olmo (1591), “otra pieça en el dho paramo a do diçen el olmo que pega con el caño viejo y con pº de menoyo”.

Del latín ‘ulmus’. Nombre romance de un árbol antaño bastante abundante.

 1. OXINAGA/Uxinaga

Doc. Uxeniga (1536), “la posesión de ciertos bienes del dcho conçejo y especial de la rrueda de uxeniga”.

Del euskera “oxin” (pozo del río, variante ayalesa de “osin”) y el sufijo locativo –aga. Se trata con casi total seguridad del nombre original euskérico de uno de los dos molinos (de arriba y abajo) que tenía la Villa. Francisco de Mendieta atestigua “uxin” como forma ayalesa.

 1. RUEDA DE ABAJO

Doc. Larrueda de abajo (1589), “otro parral do dicen larrueda de abajo que alinda con parrales de maria de rretes”.

Era uno de los dos molinos que tenía la Villa, sito donde hoy está la casa del “zaguán”. Se alimentaba de la presa junto al puente, lo que a finales del siglo XX fueron las piscinas fluviales.

 1. RUEDA DE ARRIBA

Doc. La rrueda de arriba (1589), “mas junto a la rrueda de arriba un pedaço de eredad con nogales”.

Este molino se situaba algo más arriba, en el terreno donde hoy en día hay una vaquería, y usaba la presa de San Antonio o de Arraçuria.

 1. SAN JORGE, SERNA DE

Doc. Serna de San Jorge (1591), “en la serna de san Jorge en la parte de calduga una pieça que yega a la hermita”.

Una “serna” es una porción de tierra sembrada. Es de origen celta y fue un sustantivo común. A tenor de los testimonios escritos, este término se ubicaba entre los dos ríos, el río “caudal” principal y el que baja de Soxo. Existió la ermita de San Jorge, de ahí el topónimo.

 1. SANTA EUFEMIA

Doc. Santa Eufemia (1544), “junto al camino de santa eufemia”.

Existió una ermita dedicada a Santa Eufemia, que aun se nombra en 1798. Podemos ubicarla entre la Villa y el Santuario

 1. SANTOLAJA

Doc. Santolaxa (1591), “tasose con su trigo sin la haça que se le pega al lado de anzia santolaxa”.

Es curioso como se ha conservado tanto la forma culta (Santa Eulalia) como la popular de este topónimo (Santolaja). La evolución fonética es típicamente romance. Existió una ermita dedicada a Santa Eulalia, ubicada entre lo que hoy en día son las carreteras que van a Bilbao y a Amurrio.

 1. SARATXAGUREN

Doc. Sarachaguren (1589), “otras heredades en sarachaguren que alindan con eredad de lope de montiano”. Sarrachaguren (1591), “otro pedaço de heredad en sarrachaguren”.

De ‘sarats’ (sauce) y ‘guren’ (límite). Este topónimo creemos que hace referencia a un lugar llamado Saratxa, que según documentos escritos fue un solar o casa (existió apellido muy extendido en Artziniega), cuya ubicación exacta no conocemos pero que debía estar entre la Villa y Mendieta.

 1. SOBRELARRUEDA

Doc. Sobrelarrueda (1589), “un pedaço de monte y dehesa do dicen sobrelarrueda que a por linderos a lope de montiano y juan ortiz de Mendieta”.

Topónimo romance muy descriptivo referente a un término sobre uno de los molinos que tenía el concejo.

 1. SOLUGERTE / SOLAHUERTA

Doc Solugerte (1583), ”parral en solugerte que pega a fco de bergança”, “otro parral en solugerte que pega a lope de montiano”. Soluguerte (1589), “paramo de solguerte que alinda con pedro del campo”. Solaguerta (1591), “en el dcho paramo mas debajo de solaguerta”, “otro pedaçuelo de viña en el dho paramo de solaguerta”.

La forma “solaguerta” documentada en 1591 nos podría indicar un claro origen romance (so la huerta), pero sin embargo es más abundante en la documentación la forma “sologuerte” y sus variantes, tal vez por interferencia del euskera o de ‘solo’ (campo de cultivo).

 1. SOLASHAZAS

Doc. Solasaças (1544), “viña de solasaças que pega al camino de Mendieta”. Solasaças (1591), “otro mançanal en solasaças junto al arroyo. Solasaças (1589), “otra eredad en solasaças que alinda con parral de fco de toranço”.

Topónimo de origen romance claro (so o bajo las hazas). Una haza (del lat. Fascia) es una porción de tierra labrantía. Se ubicaba hacia Mendieta, junto al arroyo.

 1. SOTO, EL

Doc. El Soto (1591),otra heredad sobre los parrales del soto a surco de heredades de pedro rruiz de la cámara”, “otro parral en el soto que fue de Leonor y lope de ubalde”. El Soto (1589), “otro parral en el paramo del soto que alinda con parrales de juan de la cámara”.

Topónimo romance (del latín ‘saltus’). Un soto es un pequeño bosque de árboles o arbustos. Lo mismo que “Zaldua” en euskera.

 1. TXURRUBAI

Doc. Churruba (?) (1591), “otro mançanal en la puente de churruba”. Churrubay (1589), “mas otro parral junto a churruba y en vitiola que alinda con erederos de diego de vergança”.

 1. UBALTORRE

Doc. Huebaltorre (1589), “otra eredad de pan llevar en el paramo de huebaltorre que alinda con heredad de Francisco de mezcorta”.

El segundo elemento es “torre”, el segundo es de origen incierto.

 1. UDAIGA

 Doc. Udayga (1572), “pega al poço de udayga”.

Tal vez de “ur” (agua). Se ubicaba en el monte de Valderrama, y al parecer hubo un poco hasta el pasado siglo.

 1. URALLO

Doc. Urallo (1591), “se tasó una pieça de heredad donde diçen urrallo”. Urallo (1589), “otra eredad de pan llevar a do dicen urallo que alinda con eredad de pedro de maroño”.

De origen incierto, aunque parece euskérico. Este término está en la ladera de Peñalba, encima de San Antonio/Barratxi.

 1. VADILLO, EL

Doc. El Badillo (1583), “otra eredad en el paramo del badillo linderos de pedro del campo”.

Topónimo romance de significado transparente (vado pequeño).

 1. VALDECOJUELO

Doc. Bal de Coxuelo (1591), “otro mançanal en bal de coxuelo que pega a fco de mezcorta”.

Otro topónimo romance no documentado hasta ahora. El primer elenmto es ‘valle’ y el segundo parece ser el diminutivo de “cojo”.

 1. VALDERRAMA

Doc. Balderrama (1583), “otra eredad en balderrama a surco de pedro de la sierra”. Balderrama (1572), “junto al monte de balderrama”. Balderrama (1591), “otra pieça en el dcho paramo de laçapoça pegada al monte de balderrama.

Topónimo de claro origen romance. Se refiere al monte que está al sureste de la Villa en la muga con Llanteno. Se documenta en siglos posteriores el nombre euskérico de esa zona como Ganzabala (alto ancho), por lo que estamos ante un lugar con una doble denominación.

 1. VALLE DE ARRIBA

Doc. Valle de Arriba (1544), “dos pedaços de heredad en el valle de arriba”.

Se ubica en la zona de San Antonio.

 1. ZABALA

Doc. Çavala (1544), “la viña de çavala lindera que pega a herederos de lope garçia de san Pelayo”, “la presa mayor de çavala que pasa el camino por ella”. Çaballa (1589), “mas otra pieça en la mota de çaballa que linda con eredades de pº de vergança”, “mas la mitad de la eredad e paramo de çaballa”. Çauala (1591), “otro pedaço de eredad en çauala acia escarça”.

Del euskera ‘zabal’ (ancho). Como vemos en la documentación alterna la forma palatalizada (con ll, que es la usada hoy en día) con forma original.

 1. ZALDUA

Doc. Çalduga (1544), “la viña de çalduga que ha por lindero el parral de los herederos de lope de ubalde”. Çaldua (1591), “un parral en el paramo de çaldua que fue de fco de allende”. Çalduga (1591), “yten en la serna de san Jorge en la parte de çalduga una pieça que yega a la hermita”.

Del euskera ‘zaldu’ (soto). Creemos que podría tratarse del mismo topónimo que El Soto (ya mencionado) pero en su forma vasca.

 

Una toponimia mixta vasco-romance

A primera vista apreciamos que convivían en la Villa de Arciniega nombres de claro origen vasco con otros romances. En números totales son algo más los topónimos euskéricos pero es innegable la existencia de un fondo toponímico romance común a las tierras de norte de Burgos, Cantabria e incluso Asturias que aparece desde antiguo. La presencia de nombres romances podría indicar la pérdida de la lengua vasca en fechas anteriores al siglo XVI, pero testimonios posteriores indican que no se trata de una situación habitual de pérdida del euskera y sustitución por el castellano. Este panorama mixto es una constante en Artziniega, una villa que se ubicó durante siglos en plena frontera lingüística entre euskera y castellano, y sea probablemente reflejo de una situación de bilingüismo aun poco estudiada.

Abundan por otro lado los nombres genéricos, como “campo del molino”, “el calçe” (se refiere al foso de la parte sur de la muralla), “la ronda”, “cuesta de tras la torre”, “calçada bieja”… En algunos casos es difícil distinguir un genérico de un verdadero topónimo, como puede ser el caso de la Rueda de Arriba y la Rueda de Abajo, que podrían ser también denominaciones genéricas dado que también se documenta como Uxeniga en 1536 una de esas ruedas (creemos que la de abajo). Sin embargo, encontramos el topónimo “Sobrelarrueda” en 1589, por lo que hemos incluido estos nombres en la lista. Se trata en todo caso de una línea poco clara.

 

Ubicando que es gerundio

Las descripciones del terreno que se hacen en los documentos son bastante ordenadas y nos permiten ubicar con cierta exactitud los lugares que se mencionan. Así, podemos lograr una fotografía del paisaje toponímico de los terrenos bajo jurisdicción de la Villa de Artziniega en el siglo XVI. Además, como hemos mencionado hay algunos –bastantes- nombres que han llegado hasta nuestros días, por lo que la labor en esos casos es aún más sencilla.

En el siguiente mapa podemos observar dónde se encuentran los lugares identificados por los topónimos de la lista:

mapa_top_XVI

Ganzabala

XVIII. mendeko bi agiritan orain arteko bilketetan jaso gabeko toponimo bat jaso dugu, Artziniega eta Lanteno arteko mendi baten euskarazko izena: Ganzabala.

ganzabala

1495. urtean topatzen dugu Aiara Herria eta Artziniegako Uriaren arteko mugen ondoriozko gorabeheren lehenengo lekukotasun idatzia, bi jurisdikzioak banatzen dituen lerroa ezarri zuen Sentencia Arbitraria agirian. Ebazpen horrek, itxuraz, aspalditik zetorren auzi bati konponbidea eman zion, eta ondorengo mendeetan bi jurisdikzioen arteko muga bere horretan mantendu zen.

Muga hori, dena dela, aldiro egindako apeoen bitartez berrikusiko zen, bi jurisdikzioetako ordezkariak bertan zirela. Apeo horien aktak Aiarako Udalaren artxiboan gordetzen dira eta oso interesgarriak gertatzen dira lurraren deskribapenaren eta toponimiaren aldetik. Baina deskribapen mamitsu horiek hurrengoetarako utzi eta oraingoan agiri horietako bitan aurkitutako lekukotasun toponimiko bat ekarriko dugu azalera, bertoko historia linguistikoaren aldetik zinez interesgarria dena eta orain arte jaso barik egon dena.

1731ko apeoa

Irailaren 24an Santutegi ondoko putzuan (edo oxinean, inguruotan esaten zen bezala) batu ziren mugarrien berrikuspena egiteko Aiarako alkate Juan Joseph de Aldama eta Artziniegako alkate Nicolás de Gorbea Menoyo. 1495eko ibilbide berbera eginez, lehenengo Mendietarekiko mugarriak egiaztatu zituzten, ondoren Uretatik aurrera Lantenoko ibarrako muga zeharkatzeko. Hain zuzen ere zati horretan topatu dugu aipatutako lekukotasuna:

“Se allo otro (mojón) a lo ultimos de las carcabas que le yzieron de parte de la Villa en el paraje que llaman ganzabala y bajando bia retta junto y arriba del sendero que sale del barrio de pettiz azia la villa y a la vista de la tejera de Garabilla”.

Ikusten denez, “Ganzabala” irakurtzen da testuan. Toponimo argia da eta oso deskriptiboa (gain zabala); guk dakigula, orain arte egindako bilketa toponimikoetan jaso gabea da. Emandako azalpenekin, gutxi gorabehera geografikoki kokatu dezakegu lekua: Lopetarache baino harago, Lantenoko Petiz auzora doan bidexkatik hurbil, Garabillako teila-lantegia ere bertan dela… Baina urte batzuk geroago egindako beste mugarri-ikuskapen batek argituko du kontua.

1764ko apeoa, kokapena argitzen

Urte horretako urriaren 8an batu ziren Santutegiko oxinaren ondoan Artziniega eta Aiararen arteko apeo orokorra egiteko. Manuel de Retes Mendieta zen orduan Aiarako alkatea, eta Juan Antonio Bibanco Artziniegakoa. Beste hainbat agintari eta herritar ere bertan ziren eta lehen azaldutako ibilbide berberari ekin zioten. Oraingoan, 1731ean “Ganzabala” azaldu zen inguruari dagokion pasartean, honela dio:

“(…) Desde este y haciendo buelta por los riberos de Ubaltorre a la cruz de Loperatache. Desde este subiendo por la heredades labrantías al pico de Villoran; desde este al ribero ynmediato a la senda que atrabiesa y se dirige a Petiz; desde este al cumbre de Ganzaballa que comunmente llaman Balderrama; Desde este bolbiendo y vajando por el dho cumbre…”

Aldaera fonetikoa gorabehera (oso ohikoa da l>ll eboluzioa), kokapen geografikoa oso zehatza da kasu honetan eta, gainera, esaten da zein den Ganzabalari ematen zitzaion ohiko izena: Balderrama. Hau froga erabatekoa da lekuaren kokapena argitzeko, Valderrama toponimoa gaur egun arte gorde delako Artziniega, Soxoguti eta Lanteno artean, Zaballa-Ganzorrotz mendiaren azpian, dagoen mendi-basoa izendatzeko.

Lekukotasunaren balio linguistikoa

Pentsatzekoa da bi toponimo hauek elkarren ondoan bizi izan zirela luzaro, Valderrama izena gutxienez XVI. mendetik erabili zelako, idatzizko dokumentazioan azaltzen denez. Beraz, euskarazko izena eta gaztelaniazko izena zuen leku batez ari gara, guztiz ezberdinak.

Honek bi datu garrantzitsu ematen ditu historia linguistikoaren aldetik: agerian jartzen du berriz ere bi hizkuntzak elkarren ondoan -eta are nahasian- bizi izan zirela Artziniega inguruan, eta bestetik euskararen galera denboran hobeto kokatzeko pistak ematen dizkigu, Ganzabala izena ez delako jasotzen XVIII. mendearen ondoren; adibidez, 1803ko apeoan dagoeneko Balderrama baino ez da aipatzen. Halako graduazio bat antzematen da:

1731 Ganzabala > 1764 Ganzaballa/Balderrama (bigarrena nagusi) > 1803 Balderrama

Hau ikusita, Lanteno eta Artziniega inguruan XVIII. mende erdialdean ezarri liteke euskararen galera, beste lekukotasun batzuek ere aditzera ematen dutenez.

Bonus track: Villoran / Billorra

Agiri hauei esker beste toponimo bat deskubritu dugu, 1764 eta 1803ko apeoetan azaltzen dena, Villoran eta Billorra formekin, hurrenez hurren. Kasu honetan kokatzea oso erraza da, Lapetaratxe eta Petizera zihoan bidearen artean dagoen mendia delako ezbairik gabe. Larremontxina izena eman izan zaio azken urteotan tontor horri, baina ez dugu idatzian jaso forma hori 1928. urtea baino lehenago.

pano_izenekin
Artziniegako uria eta atzean Ganzabala mendia

(ES)

En el año 1495 encontramos el primer testimonio escrito sobre los conflictos territoriales entre la Tierra de Ayala y la Villa de Artziniega, con el documento denominado Sentencia Arbitraria, que establecía la línea divisoria entre ambas jurisdicciones. Esta sentencia solucionó un contencioso que  al parecer veía de antiguo, y definió un límite que se mantendría durante los siglos siguientes.

Ese límite sería revisado periodicamente mediante los denominados apeos, en los que se revisaban los mojones en presencia de autoridades de ambos lugares y vecinos. Las actas de estos apeos se guardan en el archivo municipal de Ayala y resultan de gran interés en cuanto a la descripción del terreno y la toponimia. Pero dejaremos por el momento esas interesantes descripciones para otra ocasión y vamos a centrarnos en una curiosidad toponímica descubierta en dos apeos del siglo XVIII, una curiosidad no conocida hasta ahora y que resulta relevante desde el punto de vista de la historia lingüística.

El apeo de 1731
El 24 de septiembre de 1731 se reunieron junto al pozo del Santuario de la Encina, encabezados por el alcalde de Ayala, Juan Joseph de Aldama, y el de Artziniega, Nicolás de Gorbea Menoyo, para realizar la revisión de los mojones. Siguiendo la misma ruta que en 1495, comenzaron revisando el límite entre Mendieta y la villa, para después, pasando Ureta, recorrer la muga con el Valle de Llanteno. Precisamente en este tramo encontramos el testimonio mencionado:

“Se allo otro (mojón) a lo ultimos de las carcabas que le yzieron de parte de la Villa en el paraje que llaman ganzabala y bajando bia retta junto y arriba del sendero que sale del barrio de pettiz azia la villa y a la vista de la tejera de Garabilla”.

Como se aprecia, en el texto se menciona el paraje de “Ganzabala”. Se trata de un topónimo transparente y descriptivo en euskera (alto ancho), y que no había sido recogido en los estudios ´hechos hasta el momento, que nosotros sepamos. Con las explicaciones dadas podemos más o menos ubicar el lugar: más allá de “Lopetarache”, cerca del camino que va de la villa al barrio de Petiz (Llanteno), a la vista de la tejera de Garabilla… Queda bastante claro. Pero es un apeo realizado unos años después el que nos aclara el asunto de manera definitiva.

El apeo de 1764, aclarando la ubicación
Ese año fue el 8 de octubre cuando se reunieron junto al pozo del santuario para empezar con el apeo entre Artziniega y Ayala. A la sazón era alcalde de Ayala Manuel de Retes Mendieta, y Juan Antonio Bibanco el de Artziniega. Otras autoridades y vecinos estaban también presentes, y comenzaron el mismo recorrido antes descrito. En esta ocasión, en la parte donde en 1731 apareció el nombre Ganzabala, nos dice lo siguiente el acta del apeo:

“(…) Desde este y haciendo buelta por los riberos de Ubaltorre a la cruz de Loperatache. Desde este subiendo por la heredades labrantías al pico de Villoran; desde este al ribero ynmediato a la senda que atrabiesa y se dirige a Petiz; desde este al cumbre de Ganzaballa que comunmente llaman Balderrama; Desde este bolbiendo y vajando por el dho cumbre…”

En este caso la ubicación geográfica es extremadamente concreta y además se nos dice cuál es el nombre que habitualmente se da a este término: Balderrama. Esta es una prueba definitiva para aclarar la ubicación del lugar, ya que el topónimo Valderrama es el que se usa hoy en día para denominar la elevación boscosa que está entre Artziniega, Soxoguti y Llanteno, bajo el monte Zaballa-Ganzorrotz. Vemos que “zabala” ha pasado a ser “zaballa” (l>ll), una palatalización habitual en el occidente de Euskal Herria.

Valor lingüístico del hallazgo
Es de suponer, y así parece, que estos dos topónimos, uno vasco y el otro romance, convivieron durante siglos, ya que el nombre Valderrama se documenta en Artziniega desde el siglo XVI. Por tanto, estamos ante un lugar que tenía dos nombres, uno vasco y otro castellano, totalmente diferentes.
Esto nos da dos datos relevantes desde el punto de vista de la historia lingüística de la zona: Pone de manifiesto una vez más que ambas lenguas convivieron en este entorno de Artziniega una junto a la otra, y nos da además pistas para ubicar mejor la fecha de la pérdida definitiva de la lengua vasca; y es que en fechas posteriores al siglo XVIII ya no se documenta el topónimo vasco: en el apeo de 1803 únicamente se menciona “Balderrama”. Se aprecia por tanto una graduación:

1731 Ganzabala > 1764 Ganzaballa/Balderrama (predomina el segundo) > 1803 Balderrama

Visto esto, se puede determinar a mediados del siglo XVIII la pérdida del euskera en el entorno de Artziniega, como así lo muestran también otros testimonios ya conocidos.

Villoran / Billorra: bonus track
Gracias a estos documentos, hemos descubierto también otro topónimo no registrado hasta ahora, que aparece en los apeos de 1764 y 1803 bajo la forma Villoran y Billorra, respectivamente. En este caso la ubicación del lugar es sencilla, puesto que se trata sin duda del montecillo que hay entre Lapetaratxe y el alto de Ganzabala/Valderrama. Se ha denominado a este lugar en las últimas décadas como Larremontxina, nombre del que no tenemos referencias escritas anteriores al siglo XX.